Assemblée générale - Union dès écoles macédoniennes en Suisse Romande

Assemblée générale - Union dès écoles macédoniennes en Suisse Romande
 
Годишно собрание на Унија на македонските училишта 
 
Се известуваат родителите и заинтеесираните за настава по македонски  јазик во Швајцарија , ќе се одржи Годишно собрание .
 
Датум : сабота, 6 ти ноември 14 ч, , 2021
Sacré du Printemps 4,
1815 Clarens 
 
Дневен ред:
 
1.Резиме и осврт на почетокот на новата школкска година;
2. Можности за отворање на нови паралелки по македонски јазик;
3. Избор на ново раководство на Унијата
- Претседател 
- Секретар
- Благајник 
- други членови
4. Разно
 
Организационен одбор Женева и Веве"
Affichages : 863